Over ons > Pedagogisch Beleid

Ieder kind is uniek

Elk kind is anders en heeft eigen interesses en talenten heeft. Pedagogia respecteert deze verschillen en neemt ze als vertrekpunt in onze doen en laten. Elk kind ontwikkelt zich op zijn manier en in zijn eigen tempo. Dat heeft te maken met verschillen in aanleg, karakter en temperament van het kind, alsook met sociale en culturele verschillen waarin kinderen opgroeien.
Binnen Pedagogia vergelijken we kinderen met zichzelf door de tijd heen. Daarbij ligt de focus op respect en waardering voor wie het kind is en is er aandacht voor de sterktes, talenten en de wijze van ontwikkeling van het kind.

Hierbij gaan we wel uit van de door onderzoeken bewezen mijlpalen die je kan verwachten dat kinderen bij bepaalde leeftijden horen te bereiken. Zo kunnen we met ouders in gesprek gaan als het kind baat heeft bij het stimuleren van sommige ontwikkelingsgebieden.

Aandacht voor groep én individu

Groepsprocessen
Leren functioneren in een groep is belangrijk voor kinderen naarmate ze ouder worden. Binnen Pedagogia besteden we tijd aan deze groepsprocessen door momenten uit te stippelen om als groep bezig te zijn. Dit doen we op verschillende momenten. (eten, activiteiten binnen en buiten, kringgesprekken) De kinderen krijgen op dit soort momenten sociale vaardigheden aangeleerd die belangrijk zijn in het omgaan met anderen en zeker later op school.

Individuele ontplooiing
Naast het groepsproces is de individuele ontwikkeling van het kind even belangrijk. Elk kind krijgt de ruimte om zichzelf te zijn en te ontwikkelen op verschillende gebieden. De pedagogisch medewerker speelt hierin een belangrijke door constant naar het kind te luisteren en te kijken naar de behoeften van ieder kind.

Om de individuele ontwikkeling van elk kind te kunnen weergeven, hebben we een jaarlijkse observatie gesprek rond de verjaardag van ieder kind. Zo kunnen we met ouders bespreken hoe wij hun kind zien bloeien tot een zelfstandig individu en kijken waar we hem/haar (waar nodig) kunnen ondersteunen.

Nederlands als voertaal

De voertaal binnen Pedagogia is Nederlands. We denken wel dat om een andere taal te leren ieder kind een goede basis moet hebben in zijn/haar moedertaal. Taal is van groot belang in de verdere ontwikkeling van ieder kind. Daarom bespreken we met ouders vooraf over de voorwaarden om een andere taal te leren als Nederlands niet de eerste taal is van het kind.
We drukken ouders daarom op het hart om in de taal die thuis gesproken word een goede basis te geven. Op deze manier kan hun kind het beste een andere taal aanleren. Hierin maken we waar nodig afspraken over de aanpak om op één lijn te zijn en het kind op een adequate manier te kunnen ondersteunen.

Over ons > Pedagogisch Beleid

Onze kernwaarden

Alles wat we binnen Pedagogia doen hebben we over nagedacht. Binnen Pedagogia zijn er een aantal kernwaarden waar we voor staan en iedereen dag aan werken. Deze 10 waarden lopen hand in hand met de pedagogische stromingen en andere uitgangspunten van Pedagogia.

Pedagogia Hart
1.Respect

Respect uit zich in vele manieren. Hoe gaan wij met elkaar om? Wij zijn hierin een voorbeeld. Jong geleerd is oud gedaan.

2.Regels en grenzen

Door regels en grenzen weten kinderen wat er wel of niet van ze verwacht wordt. Dit wordt met ze besproken, waardoor je ook hun op hun gedrag kan attenderen waar nodig. Hier gaan we op een positieve manier mee om door te benadrukken wat we wel willen zien en verwachten.

3.Zelfstandigheid

Door kinderen de gelegenheid te geven om zelf te kiezen, betrokken te zijn en te stimuleren om veel zelf te ondernemen, begeleiden we de kinderen in hun zelfstandigheid. Onze ruimtes zijn op deze manier ingericht en daarbij maken we de nodige afspraken.

4.Uitdagende omgeving

Onze ruimtes zijn zo ingericht dat kinderen uitgenodigd worden tot spel, zonder te overprikkelen. We stimuleren hun ontdekkingsdrang en zijn ervan overtuigd dat ze leren door te spelen. Door deze uitdagende ruimtes krijgen kinderen veel ruimte om zich te ontwikkelen als individu of in een groep.

5.Genieten van het samen zijn

Het samen zijn is even belangrijk als jezelf kunnen terug trekken om tot rust te komen. Door momenten te creëren waarop kinderen met elkaar kunnen delen, willen we kinderen laten ervaren dat we veel gemeen hebben, maar ook anders zijn. Ze leren hoe dit te waarderen en hoe hiermee om te gaan.

6.Professionaliteit

We nemen onze werk serieus en alles wat daaronder valt. De zorg voor uw kind, onze klankvriendelijkheid, de uitstraling van onze locatie…we nemen het heel serieus. Elke dag denken we beter te kunnen worden in wat we al goed doen. En dit is teamwerk.

7.(Zelf) vertrouwen

Voor het zelfvertrouwen van kinderen, is het belangrijk om hun te laten merken dat je gelooft in wat ze kunnen. Ruimte geven om zelf keuzes te maken en zelf te proberen (waar mogelijk), speelt hierin een belangrijke rol. “Zelluf doehoen, wordt bij ons niet verboden, maar in de juiste banen geleid.

8.Bewuste speelgoed keuze

We laten ons inspireren door een aantal pedagogische stromingen in onze speelgoed keuze. Deze helden hebben hun stempel achtergelaten en deze worden tot de dag van vandaag toegepast met hele positieve resultaten. Dit verdient uw kind.

9.Gezonde voeding

Een gezonde levensstijl, leidt tot gezonde kinderen. Wij willen bijdragen aan deze gezonde levensstijl door bewust om te gaan met het eten en drinken dat wordt aangeboden aan uw kind. Verantwoorde voeding is essentieel voor de ontwikkeling en het functioneren van uw kind.

10.Pedagogische Partnerschap

Ouders zijn ervaringsdeskundigen als het gaat om hun kind. We erkennen dat we ook een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling en opvoeding van deze kinderen . We zien ouders als partners hierin en willen door continu in gesprek te zijn gestalte geven aan de opvoeding.

Over ons > Pedagogisch Beleid

Pedagogische stromingen

Pedagogia wordt geïnspireerd en maakt gebruik van elementen van verschillende pedagogische stromingen. Hieronder kunt u een aantal praktische voorbeelden lezen van deze invloeden op onze vestiging.

Emmi Pikler

We geven kinderen de ruimte om zich te ontwikkelen op hun tempo. De pedagogisch medewerkers zijn er voor de kinderen, maar amuseren hun niet de hele dag. Zo worden ze uitgedaagd om zelf aan de slag te gaan in ontdekken van de ruimte. Kinderen die moeite hebben met initiatief nemen in spel, worden hierin ondersteund.

Verder denken we dat passief speelgoed de creativiteit van kinderen bevorderd en hen prikkelt om zelf van alles te bedenken met een voorwerp.

Hiernaast zorgen we voor voorbereide ruimtes. Deze zijn afgestemd op de behoeften van de kinderen en worden elke keer opnieuw geprikkeld. De dag ruimtes worden voortdurend klaargezet, waardoor de kinderen uitnodigt worden tot spel.

Naast het belang van speelgoed en de ruimtes, beschouwen we elk verzorgingsmoment (eten, verschonen, aankleden) als een moment voor interactie. We nemen de tijd hiervoor en gaan er niet gehaast mee om.

Montessori

Binnen Pedagogia hebben we gekozen om invloeden en kenmerken te gebruiken van Montessori. We geloven in haar uitspraak dat zegt: “ Leer mij het zelf doen” We beschouwen ieder kind als jonge wezens die zowel afhankelijk zijn, maar behoefte hebben naar zelfstandigheid en het zelf ondernemen van dingen. Daarom geven de pedagogisch medewerkers ook deze ruimte op de groep en tijdens activiteiten.

De pedagogisch medewerker heeft een belangrijke rol op de groep. De kinderen zien hun als voorbeeld en leren veel van wat de pedagogisch medewerkers doen.

Kinderen krijgen ook de mogelijkheid om te leren door aan te raken, te zien, ruiken proeven en onderzoeken. Zintuigelijke ontwikkeling vinden we heel belangrijk. Een aantal speelgoed is bewust gekozen om zo kinderen de ruimte te geven om zintuigelijke ervaringen op te doen en ook de taalontwikkelingen te stimuleren. Het materiaal en de voorwerpen die gebruikt worden, worden in een voorbereide setting geplaatst dat tot spel uitnodigt.

Over ons > Pedagogisch Beleid

Veiligheid, hygiëne en kwaliteit

Uw kind is onze hoogste prioriteit en daarom besteden we veel aandacht aan zijn/haar zorg. Het is belangrijk dat u met een gerust hart kind gaan werken wetende dat uw kind in de beste handen is.

Veiligheid

Voor ons is de veiligheid van uw kind één van onze prioriteiten. Het is uw meest waardevolle bezit en verdient daarom dat er op de beste manier voor haar gezorgd wordt.

Emotionele veiligheid

We geloven in meer dan een huis, maar een thuis. Bij Pedagogia willen we dat de kinderen zich thuis voelen en hebben hierdoor huiselijke en warm ingerichte ruimtes. Elke groep heeft verschillende hoeken met verschillende speelgoed passend bij de leeftijd van het kind. Ons speelgoedkeuze is bewust om de kinderen uit te nodigen tot spel zonder ze te overprikkelen.

We vinden het belangrijk dat er vaste medewerkers op de groepen werkzaam zijn zodat kinderen hen leren kennen en hier een band mee opbouwen. Onze pedagogisch medewerkers zorgen ervoor dat elk kind zich geaccepteerd en gerespecteerd voelt.

Het aanbieden van regelmaat en structuur in het dagritme zijn belangrijke voorwaarden voor de emotionele veiligheid. Vanuit een veilige basis durven én kunnen zij de wereld gaan ontdekken. Daarom werken we vanuit vaste dagritmes die voorspelbaarheid en rust bevorderen bij de kinderen. Dit doen we altijd in samenspraak met de ouders.

We vinden een goede samenwerking met de ouders essentieel. Een goede doorlopende lijn en afstemming tussen de pedagogische aanpak thuis, evt. op school en de opvang bevorderen de duidelijkheid voor het kind.

Fysieke veiligheid

Binnen Pedagogia bewaken we de fysieke veiligheid van uw kind. We doen zoveel mogelijk om (ernstige) ongelukken te voorkomen. Veel regels en werkinstructies van Pedagogia zijn hierop gericht.

Om in een meetbare vorm actief te zijn met de veiligheid en gezondheid van uw kind voeren we 1x per jaar een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid uit. Dit doen we met een risicomonitor, waarbij we overzichtelijke lijsten invullen; vervolgens actieplannen opstellen. U kunt elk jaar ons risico-inventarisatie verslag doornemen.

Kwaliteit

Het woord kwaliteit is voor ons een werkwoord. Dit is niet iets waar we het alleen over hebben, maar ook doen! Dit betekent dat in alles wat we doen we bezig zijn met waarborgen en verhoging van de kwaliteit van de zorg voor uw kind en onze diensten. We streven elke dag om het beste uit onszelf en ons bedrijf te halen en nemen dit serieus.
Om deze kwaliteit ook te kunnen meten houden we 1x per jaar een ouder enquête waarin u kunt aangeven wat u goed vind, maar zeker ook wat we beter kunnen doen. Wij denken dat je door positieve feedback, beter kan worden. En aan wie kunnen we dit het beste vragen dan aan u.
Hiernaast hebben we een ideeënbus waarin u als ouder met leuke ideeën kan komen voor de groepen of de vestiging.

Oudercommisie

Binnen elke kinderopvang organisatie hoort een hoge kwaliteit een prioriteit te zijn. Om dit te kunnen warborgen heb je naast een verantwoordelijke ervaren directie, een betrokken personeel ook een onafhankelijk partij die de kwaliteit van de zorg en opvang en alles wat hieronder valt bewaakt.

Pedagogia wilt hierdoor binnen een jaar een oudercommissie vormen. De oudercommissie heeft als doel, het zo goed mogelijk behartigen van de belangen van de kinderen en de ouders met betrekking tot de opvang van kinderen. Dit betekent dat de oudercommissie meedenkt over onder andere het pedagogische beleid, de risico-inventarisatie en het kwaliteitsbeleid in het kinderdagverblijf en hier gevraagd of ongevraagd advies over geeft. De oudercommissie overlegt ook samen met de directie om de communicatie te bevorderen tussen ouders en de beroepskracht.

De taakomschrijving van de oudercommissie is vastgelegd in het reglement oudercommissie Kinderopvang Pedagogia. De oudercommissie bestaat uit ouders van kinderen die binnen het kinderdagverblijf opgevangen worden. Deze ouders mogen zich zelf opgeven bij het vormen van de oudercommissie. De leden van de oudercommissie kunt u dan t.z.t terug vinden in de algemene intree hal.

“Wanneer we de mogelijkheden van het kind en zijn zelfstandige activiteit vertrouwen en hem voor zijn eigen leerontwikkeling een ondersteunende omgeving bieden, is het tot veel meer in staat dan over het algemeen aangenomen wordt.”

Emmi Pikler

Lees verder

Praktische informatie

Openingstijden, sluitingsdagen, tarieven, etc. Lees alles hierover en blijf op de hoogte.

Ons team

Onze mensen zijn onze kracht en maken het verschil! Lees wat dit betekent voor u en uw kind.

Impressies

Wilt u alvast een kijkje nemen? Dat kan.